OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  
  

ДОКУМЕНТА

 

Завршни рачун  2018. - 05.03.2019.

Завршни рачун  2017.

Завршни рачун  2016.

Тендер - превоз ученика и запослених - 20.3.2018.

Teндер - ел. енергија - 20.2.2018.

 

 

Годишњи план рада школе 2018/2019.

Статут школе 2018.

Општи протокол за заштиту злостављања и занемаривања

Елаборат

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о спровођењу испита

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду

Пословник о раду наставничког већа

Правилник понашања ученика, родитеља и запослених

Правилник о васпитно и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о обављању друштвено - корисног рада

Правилник о заштити и безбедности ученика

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду савета родитеља

Правилник о избору ученика генерације

Тим за међупредметне компетенције

Пожарна правила

Годишњи план

Заштита равноправности

Водич за родитеље

Школски развојни план 2016-2021.

Оствареност стандарда квалитета рада установе

Посебан колективни уговор за запослене у школи

Посебни протокол

Приручник за примену посебног протокола

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Образовни план и обрасци

                 ИОП

              1. Инклузивни водич

                 2. Приручник за инклузивни развој школе

                 3. Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом

                 4. Приручник за за планирање и писање ИОП-а (нередигована верзија)

                 5. ИО питања и одговори

                 6. О даровитости - да не занемаримо

                 7. Збирка алатки

                 8. Рачунар у настави за децу са посебним потребама

                 9. Збирка примера инклузивне праксе

               10. Правилник о ИОП-у

               11. Правилник додатна подршка детету и ученицима

               12. Правилник о оцењивању

               13. Оцењивање по ИОП-у

               14. Нова законска решења у домену инклузивног образовања